Horecavergunning

Onze vereniging heeft te maken met de wet- en regelgeving die ons is opgelegd door de exploitatievergunning over schenk- en sluitingstijden en het houden van een terras. Omdat paracommerciële horecabedrijven oneerlijke concurrentie kunnen opleveren voor de reguliere horeca (bijvoorbeeld door de inzet van barvrijwilligers) zijn er beperkingen verbonden aan een paracommerciële drank- en horecavergunning. Om alcoholverstrekking aan jongeren zo veel mogelijk te beperken heeft de gemeente hiervoor regels opgesteld. Zo mogen paracommerciële horecabedrijven alleen gedurende bepaalde tijden en aan jongeren boven de 18 jaar alcoholhoudende dranken schenken en mogen zij slechts een beperkt aantal bijeenkomsten houden die niet te maken hebben met de doelstellingen van de stichting en vereniging (bijzondere bijeenkomsten).
Het terras dient om 24.00 uur gesloten en opgeruimd te zijn.

In beginsel moet er altijd een leidinggevende met een VSH (certificaat Sociale Hygiëne) aanwezig zijn. De horeca van een vereniging draait op de inzet van barvrijwilligers en kan vaak moeilijk tegemoet komen aan deze eis. Daarom is er voor paracommerciële horeca een afwijkende regeling opgenomen in de Drank- en Horecawet welke stelt dat een leidinggevende met VSH niet altijd aanwezig hoeft te zijn als de horeca geopend is. Wel moet er altijd minimaal één barvrijwilliger aanwezig zijn die een voorlichtingsinstructie heeft ontvangen op het gebied van sociale hygiëne, de Instructie Verantwoord Alcoholschenken (IVA).

De regelgeving over schenk- en sluitingstijden

Artikel 2.3.1.10 Schenk- en sluitingstijden

 1. Het is toegestaan om alcoholhoudende drank te verstrekken gedurende één uur voor, tijdens en tot twee uur na een verenigingsactiviteit, mits die activiteit past binnen de statutaire doelstelling van de paracommerciële rechtspersoon.
 2. Paracommerciële rechtspersonen die ingevolge het bepaalde in artikel 2.3.1.9, zijn ingedeeld in cluster 2, verstrekken, in afwijking van hetgeen is bepaald in lid 1, uitsluitend alcoholhoudende drank op:
  1. maandag tot en met vrijdag na 17:00 uur en tot uiterlijk twee uur na de laatste reguliere activiteit van de paracommerciële rechtspersoon;
  2. zaterdag na 12:00 uur en tot uiterlijk twee uur na de laatste reguliere activiteit van de paracommerciële rechtspersoon;
  3. zondag na 12:00 uur en tot uiterlijk twee uur na de laatste reguliere activiteit van de paracommerciële rechtspersoon;
 3. De schenktijd kan daarbij niet later komen te liggen dan 01.00 uur.
 4. Het is de paracommerciële rechtspersoon verboden nieuwe bezoekers toe te laten in de inrichting na 00:00 uur.
 5. In afwijking van het bepaalde in artikel 2.3.1.4 is het de paracommerciële rechtspersoon verboden de inrichting voor bezoekers geopend te hebben, of bezoekers in het horecabedrijf te laten verblijven tussen 01:00 uur en 06:00 uur.
 6. De burgemeester kan door middel van een vergunningvoorschrift andere sluitingstijden vaststellen voor een afzonderlijk horecabedrijf of een daartoe behorend terras.

Artikel 2.3.1.11 Afwijking schenk- en sluitingstijden

 1. De burgemeester kan ontheffing verlenen van de schenk- en sluitingstijden tot maximaal 02:00 uur in geval van bijzondere omstandigheden:
  1. voor wijk- en buurtondernemingen, sociaal culturele instellingen e.d. (cluster 1) met een maximum van zes keer per jaar;
  2. voor sportverenigingen, educatieve instellingen, kerken en instellingen van levensbeschouwelijke aard e.d. (cluster 2) met een maximum van twee keer per jaar.
 2. De burgemeester kan incidenteel in geval van zeer bijzondere omstandigheden ontheffing verlenen van de uiterste sluitingstijd genoemd in het eerste lid.

Artikel 2.3.1.12 Bijeenkomsten van persoonlijke aard en verhuur aan derden

 1. Het is paracommerciële rechtspersonen die ingevolge het bepaalde in artikel 2.3.1.9 zijn ingedeeld in cluster 2, verboden om bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende drank te verstrekken in of vanuit de inrichting voor gebruik ter plaatse tijdens bijeenkomsten van persoonlijke aard en bij verhuur aan derden, tenzij het een van de uitzonderingen betreft, genoemd in het tweede lid.
 2. Paracommerciële rechtspersonen die ingevolge het bepaalde in artikel 2.3.1.9 zijn ingedeeld incluster 2, verstrekken alcoholhoudende drank tijdens per jaar ten hoogste:
  1. 6 bijeenkomsten van persoonlijke aard, zoals bruiloften en partijen;
  2. 0 bijeenkomsten die zijn gericht op personen die niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de beherende paracommerciële rechtspersoon betrokken zijn.
 3. De paracommerciële rechtspersoon doet uiterlijk 5 werkdagen vóór een bijeenkomst van persoonlijke aard en bij verhuur aan derden hiervan melding aan de burgemeester.
 4. Het is verboden om de mogelijkheid tot het houden van bijeenkomsten van persoonlijke aard en de verhuur van het pand voor deze en andere bijeenkomsten of activiteiten die niet behoren tot de statutaire doelstelling van de paracommerciële rechtspersoon openlijk aan te prijzen of onder de aandacht te brengen met bijvoorbeeld posters, brochures, publicaties in kranten of tijdschriften, internet of via social media.

Artikel 2.3.1.13 Verbod sterke drank

Het is paracommerciële rechtspersonen die ingevolge het bepaalde in artikel 2.3.1.9 zijn ingedeeld in cluster 2 verboden sterke drank aanwezig te hebben en/of te verstrekken.

Bronnen
Modelverordening VNG (maart 2013)
Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Alkmaar (vanaf 01-01-2014)
Exploitatievergunning Paracommerciële horeca, cluster 2 (03-09-2015)

Handhaving en controle
Gemeente Alkmaar heeft aangegeven scherp te zijn op handhaving en controle van de regels door inzetten van z.g. mysterie guests en legt gemakkelijk sancties op. De sancties lopen op via een boete van minimaal € 5000,- naar een sluiting van het complex voor een periode van zes weken (+ boete) tot intrekking van de vergunning en definitieve sluiting (+ boete).

Accommodatie Overzicht