Reglement verenigingsdiensten

Ingevolge het besluit genomen door de Algemene Ledenvergadering 2016 is ieder volwassen lid verplicht maximaal driemaal per seizoen een bardienst van ongeveer vier uur te verrichten.

  1. Van deze verplichting zijn uitgezonderd leden van commissies en van het bestuur, die uit hoofde van hun activiteit al een wezenlijke bijdrage leveren aan het functioneren van de vereniging. Ook ereleden en leden van verdienste zijn vrijgesteld.
  2. De verplichting om bardiensten te verrichten kan afgekocht worden. De contributie wordt dan met een door de ledenvergadering vastgesteld bedrag verhoogd.
  3. Een verenigingsdienst kan zijn (a) een bardienst of (b) onderhoud aan park / clubhuis.
  4. Een bardienst kan inhouden:
   • het doen van allerhande werkzaamheden achter de bar
   • ophalen van glazen, eetgerei en dergelijke, zowel in het clubhuis als daarbuiten
   • het zetten van de afwas in de plastic bakken nabij de vaatwasmachine
   • het schoonhouden van de bar en de tafels in de kantine alsmede de tafels op het terras
   • het legen van asbakken
   • het vegen van het terras
   • het openen en sluiten van de kantine
  5. Onderhoud aan park / clubhuis kan inhouden:
   • onderhouden van de beplantingen
   • verwijderen van bladeren en zwerfvuil
   • vegen en onkruidvrij maken van paden, terras, en fietsenstalling
   • snoeien groenvoorziening
   • het lappen van de ramen en kozijnen van het clubgebouw zowel binnen als buiten
   • periodiek “grote” schoonmaak in het clubgebouw
   • het verrichten van kleine reparaties aan het park & clubgebouw
   • Periodiek onderhoud aan de banen
  6. De leden kunnen aan het begin van het seizoen via de website hun voorkeuren (afhankelijk van het soort lidmaatschap) kenbaar maken met betrekking tot het soort dienst en de datum en tijd van de dienst.
   Nieuwe leden, die tijdens het seizoen lid worden, kunnen daarvoor contact opnemen met de indeler.
  7. Leden die geen voorkeur kenbaar maken worden door de indeler ingedeeld.
  8. Een overzicht van de geplande bardiensten staat op de website. Tevens ontvangt elk lid, waarvan het e-mailadres bekend is, een week voor de geplande dienst een herinnering per e-mail.
  9. Als een lid geen kans ziet om zijn / haar verenigingsdienst(en) te vervullen of anderszins verkiest dat niet te doen kan hij zijn / haar dienst(en) laten overnemen door een ander lid. Hiertoe kan de planning op pagina Bardienst overzicht geraadpleegd worden of er kan worden geruild met een ander lid. Van deze ruiling / overname dient de indeler in kennis te worden gesteld.
  10. Aan leden die zonder goede reden een verenigingsdienst niet vervullen, wordt een boete opgelegd, tenzij er naar het oordeel van het bestuur zwaarwegende redenen zijn om geen boete te heffen. De verplichting tot betalen van deze boete vervalt niet door het beëindigen van het lidmaatschap.
  11. In het geval de weersomstandigheden het niet toelaten om (nog langer) te tennissen mag de vrijwilliger, in overleg met de dagcoach, de bardienst voortijdig laten eindigen, cq. niet laten beginnen.
  12. Als alternatief voor de bardienst met vaste datum kunnen leden ook een stukje groenvoorziening “adopteren”. Ze zijn dan vrij dit te verzorgen wanneer het hun schikt, zolang het desbetreffende stuk groen er netjes blijft uitzien. Benodigde gereedschappen kunnen eventueel van de vereniging geleend worden.
  13. Als naar het oordeel van het bestuur een geadopteerd perceel groenvoorziening niet behoorlijk wordt onderhouden, ook niet na herhaalde herinnering aan het betreffende lid, kan de adoptie worden teruggenomen en is het lid verplicht alsnog bardienst(en) te verrichten.
  14. Vrijstelling van bardiensten wordt gegeven aan leden, niet zijnde aangemerkt als bestuurs- of commissielid, die minimaal twee soorten evenementen organiseren.
   Voorwaarde is dat deze twee soorten evenementen een urenbelasting hebben van minimaal 12 uur, zijnde de urenbelasting voor de bardiensten.
   Indien niet wordt voldaan aan deze minimale uren-eis wordt een aanvullende bardienst ingepland.
   Een lid dat slechts één evenement organiseert is niet vrijgesteld van bardiensten.
  15. Leden van 70 jaar en ouder hoeven geen bardiensten te draaien maar zijn van harte welkom als zij dat wel willen doen.

Vragen of opmerkingen over de inroostering? indeler

Statuten en Reglementen Overzicht