November 2019
Donderdag 21 november
20:00 – 23:00

Racketavond

Vrijdag 22 november
09:00 – 10:45

Sjoemelochtend vrijdag

Maandag 25 november
09:00 – 10:45

Sjoemelochtend maandag

Woensdag 27 november
09:00 – 10:45

Sjoemelochtend woensdag

Donderdag 28 november
20:00 – 23:00

Racketavond

Vrijdag 29 november
09:00 – 10:45

Sjoemelochtend vrijdag

December 2019
Maandag 2 december
09:00 – 10:45

Sjoemelochtend maandag

Woensdag 4 december
09:00 – 10:45

Sjoemelochtend woensdag

Donderdag 5 december
20:00 – 23:00

Racketavond

Vrijdag 6 december
09:00 – 10:45

Sjoemelochtend vrijdag

Maandag 9 december
09:00 – 10:45

Sjoemelochtend maandag

Woensdag 11 december
09:00 – 10:45

Sjoemelochtend woensdag

Donderdag 12 december
20:00 – 23:00

Racketavond

Vrijdag 13 december
09:00 – 10:45

Sjoemelochtend vrijdag

Maandag 16 december
09:00 – 10:45

Sjoemelochtend maandag

Woensdag 18 december
09:00 – 10:45

Sjoemelochtend woensdag

Donderdag 19 december
20:00 – 23:00

Racketavond

Vrijdag 20 december
09:00 – 10:45

Sjoemelochtend vrijdag

Maandag 23 december
09:00 – 10:45

Sjoemelochtend maandag

Januari 2020
Vrijdag 3 januari
09:00 – 10:45

Sjoemelochtend vrijdag

Maandag 6 januari
09:00 – 10:45

Sjoemelochtend maandag

Woensdag 8 januari
09:00 – 10:45

Sjoemelochtend woensdag

Donderdag 9 januari
20:00 – 23:00

Racketavond

Vrijdag 10 januari
09:00 – 10:45

Sjoemelochtend vrijdag

Maandag 13 januari
09:00 – 10:45

Sjoemelochtend maandag

Woensdag 15 januari
09:00 – 10:45

Sjoemelochtend woensdag

Donderdag 16 januari
20:00 – 23:00

Racketavond

Vrijdag 17 januari
09:00 – 10:45

Sjoemelochtend vrijdag

Maandag 20 januari
09:00 – 10:45

Sjoemelochtend maandag

Woensdag 22 januari
09:00 – 10:45

Sjoemelochtend woensdag

Donderdag 23 januari
20:00 – 23:00

Racketavond

Vrijdag 24 januari
09:00 – 10:45

Sjoemelochtend vrijdag

Maandag 27 januari
09:00 – 10:45

Sjoemelochtend maandag

Woensdag 29 januari
09:00 – 10:45

Sjoemelochtend woensdag

Donderdag 30 januari
20:00 – 23:00

Racketavond

Vrijdag 31 januari
09:00 – 10:45

Sjoemelochtend vrijdag