Contributie

Automatische incassoBetaling van de contributie vindt in principe plaats via automatische incasso.
Als zo'n incasso-opdracht niet uitgevoerd wordt door de bank, of gestorneerd wordt door het lid zelf gaat de administratie over tot de volgende procedure:

U ontvangt een bericht dat er geen automatische incasso mogelijk was met het verzoek deze betaling nu direct, alsnog te voldoen. U wordt bovendien verzocht er voor te zorgen dat de eerstvolgende incasso wel plaats kan vinden.
Als u niet binnen de gestelde termijn betaalt wordt uw pas geblokkeerd tot betaling is ontvangen. Ook hiervoor wordt een maximale termijn gesteld.
Wordt ook dan nog geen betaling ontvangen dan wordt uw lidmaatschap opgezegd, zowel bij de club als, automatisch, bij de KNLTB.
Wilt u dan alsnog betalen dan worden € 25,= extra in rekening gebracht in verband met het heropenen van het lidmaatschap bij de KNLTB.

Tarieven

We berekenen geen inschrijfgeld.
De leeftijd op 31 december is bepalend voor de leeftijdscategorie.
Voor nieuwe lidmaatschappen die na 1 januari beginnen wordt de contributie berekend naar rato van het aantal maanden dat het jaar nog duurt.

Jaarlid Contributie Aantal
diensten
Afkoop KNLTB pas Stemrecht
ALV
Aspirant <8 jr € 15,00 0 n.v.t. x
Junior 8-17 jr € 65,00 0 n.v.t. x
Jaarlid 18+ € 110,00 3 € 90,00
Jaarlid 22+ € 150,00 3 € 90,00
Senior 70+ € 150,00 0 n.v.t.
Senior 80+** € 0 0 n.v.t.
Niet spelend lid € 15,00 0 n.v.t.  x

* Nieuwe winter- of zomerleden worden niet meer aangenomen.
** Voor leden die op zijn minst 10 jaar lid zijn van de club.