Eregalerij

Ereleden zijn zij, die zich op bijzonder eervolle wijze jegens de vereniging onderscheiden hebben, en leden van verdienste zijn zij, die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt, en die tot erelid dan wel lid van verdienste zijn benoemd bij besluit van de algemene vergadering, genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen. Ereleden en leden van verdienste hebben dezelfde rechten en verplichtingen als in de wet en deze Statuten aan seniorleden zijn toegekend.

Statuten artikel 4, lid 3.


Nico Bruin
André van Rooyen
Tony van Veen
Jan Snijders

Trudy Bentley
Ferry Berges
Jaap Borst
Tineke van der Duin
Jan de Groot
Lyda de Groot
Mieke Huyg
Niek Huyg
Han Joustra
Henk Koorn
Jo Landsmeer
Jan Meijers
Aris Meinster
Henk Oud
Frans Oudejans
Jaap Pieterse
Peter Prenen
Frans Sassen
Jos Smans
Yvonne Suurland
Cees Veldman
Carla Wapstra
Piet Wapstra