Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die LTC De Zes Wielen verwerkt van haar leden.
Indien je lid wordt van LTC De Zes Wielen, of om een andere reden persoonsgegevens aan LTC De Zes Wielen verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.

 1. Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
  LTC De Zes Wielen, Postbus 138, 1800 AC Alkmaar.
  De ledenadministratie is bereikbaar via ledenadmin@zeswielen.nl
 2. Welke gegevens verwerkt LTC De Zes Wielen
  In het kader van het lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
  1. voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht;
  2. adresgegevens, eventueel postadres;
  3. telefoonnummer(s), e-mailadres, bankrekeningnummer;
  4. pasfoto t.b.v. de KNLTB spelerspas;
  5. Beroep / Interesse (optioneel).
 3. Verwerking van de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
  1. naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor aanmelding bij de KNLTB en worden derhalve ook automatisch aan deze organisatie doorgegeven. Voor het privacybeleid van KNLTB, verwijzen wij naar: https://www.knltb.nl/over-knltb/privacy/privacy-statement/.
   Als je niet wenst te worden benaderd via de telefoon of post met aanbiedingen vanuit KNLTB en/of haar structurele of incidentele partners, dan kun je gebruikmaken van de link: https://www.knltb.nl/overig/formulieren/overig/formulier-recht-van-bezwaar/. Je gegevens worden dan niet gedeeld met partners van de KNLTB.
  2. naam, adresgegevens en e-mailadres worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over activiteiten van LTC De Zes Wielen;
  3. naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen aan de vereniging, zoals o.a. het lidmaatschapsgeld, af te wikkelen.
  4. de persoonsgegevens worden gebruikt voor samenstelling van de lijsten van leden, teams, bestuur en commissies op de website; deze zijn uitsluitend te raadplegen door ingelogde leden.
   Het is mogelijk om bepaalde gegevens aan te merken als geheim; deze worden dan niet getoond in deze lijsten.
 4. Minderjarigen
  Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger
 5. Geheimhouding
  Alle personen die namens LTC De Zes Wielen van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 6. LTC De Zes Wielen geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.
 7. Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt LTC De Zes Wielen gebruik van de diensten van AllUnited, de zogenoemde verwerker. De verwerkersovereenkomst maakt standaard deel uit van hun Algemene Voorwaarden.
 8. Bewaartermijnen en "recht op vergetelheid"
  LTC De Zes Wielen verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap. Na afloop van dit lidmaatschap is er een voorziening die er voor zorgt dat persoonsgegevens anoniem gemaakt kunnen worden, zodat de gegevens niet meer herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon.
 9. Inzagerecht en wijzigen persoonsgegevens
  Op het afgeschermde deel van de website kunnen leden, na inlog, inzicht krijgen in uitsluitend hun eigen persoonlijke gegevens. Op deze pagina kunnen ook eventuele wijzigingen aangebracht worden; de ledenadministratie krijgt daarvan een melding. Eventueel kun je via de ledenadministratie van LTC De Zes Wielen een verzoek indienen om je persoonsgegevens te wijzigen.
 10. Recht op gegevensoverdraagbaarheid
  Dat betekent dat je een verzoek kan indienen om alle gegevens, die wij van jou bezitten, in een computerbestand naar jou te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar ledenadmin@zeswielen.nl.
 11. Gebruik van Cookies
  Deze website maakt uitsluitend gebruik van functionele cookies. Klik hier voor uitleg.
 12. Links naar websites van sponsors
  Op deze website zijn links naar websites van onze sponsors opgenomen. Wanneer je deze websites bezoekt, zijn de privacy statements van deze partijen van toepassing. De wijze waarop zij mogelijk met persoonsgegevens omgaan dan wel voor de cookies die worden gebruikt op deze websites valt onder hun verantwoordelijkheid.
 13. FACEBOOK
  Een aantal leden beheren een zelf aangemaakt Facebook-account onder de naam "ltcdezeswielen". LTC De Zes Wielen sympathiseert met de sociale functie van deze pagina, maar heeft GEEN INVLOED op de uitingen. Het bestuur aanvaardt daarom geen enkele aansprakelijkheid voor teksten, foto’s, filmpjes of andere uitingen op deze facebookpagina.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan hierover direct contact met ons op. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

Alkmaar, 9 juni 2018

Privacyverklaring Overzicht